all

CONTOH SESORAH

MAULUD NABI MUHAMMAD SAW

Assalamualaikum wr.wb

Para pepundhen para sesepuh pinisepuh ingkang dhahat kinabekten. Bapak – bapak, Ibu-ibu, lan para rawuh kakung miwah putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Sumangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring barokah lan kanikmatan, satemah kita saged makempal wonten ing adicara kalenggahan punika kanthi manggih karaharjan.

Para jamaah ingkang satuhu kinurmatan temtuipun taksih kita enget kita nembe kemawon mengeti Maulid Nabi pramila ing titiwanci punika kula badhe ngaturaken bab “ Akhlak Dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ” . Wonten pinten pinten sikap lan tumindak mulyo ingkang kedah dipun tumindakaken wonten ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW antawisipun:

  1. Pitados, tansah tunduk lan kedah nderek sunnah ipun

Kito  wajib pitados jiwo lan rogo  bilih kanjeng Nabi  Muhammad  Saw   meniko dados utusanipun ngerso dalem  Gusti  Alloh Swt, ingkang pareng pitedah lan        marengaken  Wahyunipun Alloh  kangge kamulyanipun sedoyo umat wonten  ing ngalam ndonyo dumugi alam  kelanggengan.

Mbangun miturut Kanjeng  Nabi ndadosaken kewajiban supados ngimani dumateng  Rosul , amargi purun mboten purun  menawi kito sampun pitados  dumateng  Kanjeng Nabi Muhammad  kedah tunduk  lan nglampahi  menopo ingkang dados  sabdo dalem  Rosululloh. Nderek Nabi Muhammad SAW lan mbangun miturut dumateng sunnahipun dados satunggaling kwajiban ingkang kedah dipun lampahi sok sinteno kemawon, kados ingkang isyarataken Al-Quran:

 

 

 

 

 

“Sak temene wis ana marang (panjenengane) Rasullullah iku suri tauladan kang becik             kanggonamu yaiku kanggone wong-wong kang ngarep-arep (rahmat) Allah lan temekane dino Kiamat sarto deweke akeh nyebut Allah” ? (Al-Ahzab 21)

  1. 2.      Nresnani Rasullullah

Allah dawuh dumateng tiyang tiyang ingkang nggadahi iman supados nresnani dumateng Rasullullah. Monggo kita nyobi lan budi doyo kangge nunggak semi raos mbangun miturut/patuh lan taat dumateng Kanjeng nabi SAW kanthi :

  1. Nderek sabdo pangandikanipun lan tumindakipun, taat dawuhipun lan ngedohi awisanipun lan nderek ngraosaken kasusahanipun lan panandangipun.
  2. Budi doyo nda;emipun ambangun sikap teges dumateng tiyang sanes kanthi

pangajeg pikantuk ridhonipun lan tresnonipun Allah SWT. Sabda Rasullullah :

“ sing sopo wonge ngurip urip sunahku, sejatine deweke wis tenan tresno marang aku, lan sapa sing nresnani aku, mula deweke bakal bebarengan aku mlebu swarga”

  1. Istiqomah maos donga kangge kanjeng nabi Muhammad SAW knathi waosan shalawat, tassalim, lsp

Ing pungkasaning atur kula, monggo kita sedaya nyuwun hidayah, qudrat lan iradat Allah SWT supados kita nggadahi raos ajrih, patuh, lan dipun paringi kekiatan kangge nderek napak tilas tumindakipun kanjeng nabi SAW, ingkang leres saking wahyunipun Allah SWT. Semanten atur kula kathah pinanggih kelepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Billahitaufik wal hidayah.

Wassalamualaikum wr.wb.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: