all

Sesorah

Assalamualiakum Wr.Wb

Panjenenganipun Bapak Edi minangka Kepala Desa ingkang satuhu dahat kinurmatan

Panjenenganipun Bapak yanto minangka Kepala Dusun ingkang tuhu minulya ing budi

Bapak Ketua Takmir Masjid Watukarung ingkang minulya

Bapak/Ibu ingkang tansah bagya mulya

Lan para kanca ingkang kula tresnani

Langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring barokah lan kanikmatan dhumateng kula lan panjenengan. Satemah kita saged makempal wonten ing acara “ Pengajian Rutin Remaja Masjid” menika tanpa alangan satunggal menapa.

Para jamaah ingkang satuhu kinurmatan. Kepara ing titiwanci punika kula badhe ngaturaken bab pentingipun nindhakaken sholat 5 wekdal.

Wektu sakniki kathah sanget tiyang ingkang boten nindhakaken sholat. Langkung-langkung sholat wonten masjid. Kepara tiyang luwih remen dolan utawi ngrumpi katimbang nindhakaken salah sawijining rukun islam punika.

Agami  islam menika dipun dhasaraken kanthi gangsal prekawis ingkang kasebut rukun islam. Sahadat, sholat, siam, zakat,  lan ibadhah haji punika  kalebet ing 5 prekawis wonten ing rukun islam. Nanging ibadah ingkang paling pokok inggih menika nindhakake sholat wajib 5 wekdal. Pentingipun sholat kadhos pangandhikanipun kanjeng nabi mekaten “Assolatungimadudin fakot akomaha fakot akomadin fakot arokaha fakot hadamadin ” ingkang ngartosipun sholat punika cagakipun agami islam. Sinten kemawon ingkang nindhakaken sholat ateges njejegkakaen agami. Lan sinten ingkang nilaraken sholat ateges tiyang punika ngebrukaken agami. Pramila menika tiyang ingkang agami islam kedhah nindakakan sholat 5 wekdal. Sholat menika ngibadah langsung dumateng Gusti Allah, mila tiyang ingkang sholat punika kedhah suci saking najis. Sae agemanipun, papanipun  lan manahipun. Mangga kula lan panjenengan nindhakaken ibadhah sholat kanthi suci supaya agami islam tetep jejeg.

Makaten ingkang dados atur kula. Kathah pinanggih kelepatan kula nyuwun agunging pangapunten. Matur nuwun

Wassalamualaikum Wr. Wb.

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: