all

Pranata Adicara

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh……

Karaharjan, katentreman sarta kabagyan caos dalem Allah ingkang Maha Asih  mugi tansah kajiwa kasarira dening panjenenganipun para rawuh ingkang minulya.

Para pepundhen para sesepuh pinisepuh ingkang dhahat kinabekten. Bapak – bapak, Ibu-ibu, lan para rawuh kakung miwah putri ingkang sinuba ing pakurmatan. Sumangga kita sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos, ingkang sampun paring barokah lan kanikmatan, satemah kita saged makempal wonten ing adicara kalenggahan punika kanthi manggih karaharjan.

Sampun dungkap titi laksana purwaning gati, keparenga atur uninga menggah reroncening adicara.

  1. Adicara ingkang angka sapisan, pambuka,
  2. Angka kalih waosan kitab suci Al-Qur’an,
  3. Dene ingkang angka tiga inggih punika atur pambagyaharja,
  4. Adicara ingkang angka sekawan inggih punika pengaosan,
  5. Lan adicara angka gangsal utawi ingkang pungkasan inggih punika panutup.

Mekaten para rawuh ingkan minulya rantamaning adicara ing kalenggahan punika. Minangka pratanda pambukaning adicara, sumangga kula dherekaken sesarengan manungku puja konjuk wonten ngarsa dalem Allah ingkang Maha Kuwaos kanthi maos basmalah sareng-sareng. Sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirakhim……..

Matur nuwun. Mugi-mugi kanthi bacaan basmalah kalawau hadicara punika saged kalampahan kanthi sae mboten wonten rubedo satunggal punapa.

Adicara ingkang angka kaih inggih punika waosan kitab suci Al-Qur’an dening Bisri Mustofa. Wekdal saha papan kula sumanggakaken. Matur nuwun.

Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, adicara ingkang angka tiga inggih menika atur pambagyaharja ingkang samangke badhe kaselirani dening Bapak Anwar . Dhumateng panjenenganipun Bapak Anwar wekdal saha papan kula sumanggakaken.

Matur nuwun. Ndungkap adicara ingkang saklajengipun inggih punika adicara inti pangaosan kangge mengeti Maulud Nabi Muhammad SAW. Awit saking punika dhumateng Kyai H.Muhammad Nurrokhman wekdal saha papan kula sumanggakaken.

Matur nuwun dhumateng Kyai H.Muhammad Nurrokhman ingkang sampun maringi kawruh dhateng kita sedaya supados tetep njagi agami kita, agami islam supados  tetep jejeg.

Para lenggah ingkang kula kurmati, ngancik adicara ingkang angka gangsal inggih punika panutup. Sumangga adicara wonten ing  dalu menika kita pungkasi kanthi waosan Hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabilngalamin………….

Wonten ing pungkasaning atur, kula minangka pranata adicara bok bilih wonten galap gangsuling atur, kula nyuwun agungih pangaksami.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

h

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: